Saksi ang bawat pagsikat ng araw sa sigasig ng Rehiyon IV-A CALABARZON upang makamit ang natatanging layunin.  Gamit ang sandata ng pagtutulungan, bawat isa ay sama-samang kumikilos malayo sa pansariling interes, sa halip sa ikabubuti ng nakararami lalo na ang Kabataang patuloy na nangangarap.  Walang hamon na ‘di kayang lampasan sapagkat nakaukit na ang kultura ng kalidad upang maging positibo sa bawat hakbang na tinatahak.

Isang lideratong may puso.  Mapalad ang rehiyon na magkaroon ng Patnugot na si Diosdado M. San Antonio at Ikalawang Patnugot na si Francis Cesar B. Bringas na nagsisilbing inspirasyon sa bawat kawani upang maglingkod ng walang pag-aalinlangan.  Isang tambalan na masusi sa pag-aaral at pagpaplano ng bawat gawain upang makamit ang tagumpay.

Isa sa kahanga-hangang hakbang na ginawa ng rehiyon ay ang pagpapaganda sa pisikal na itsura ng tahanan ng mga kawani.  Katuwang ang mga masisigasig na lingkod bayan mula sa Dibisyon ng Biñan, hindi ininda ng bawat isa ang init o maging ang patak ng pawis.  Lupa ay binungkal upang isang bagong anyo ang masilayan ng mga mata.

Ang hakbang na ito ay bahagi lamang ng patuloy na pagnanasa ng Kagawaran na mapalakas ang mga programang mag-aangat sa antas ng pagkatuto sa buong rehiyon.  Isang natatanging pagkilos upang makipagsabayan hindi lamang sa pamantayang local kundi maging sa pamantayang internasyunal.

Patuloy na sisikat ang araw.  Isang pagpapatunay na kailanman, hindi mapapagod ang Rehiyon IV-A CALABARZON sa pag-abot ng pangarap.  May Sidhi. May Buhay. May Pag-asa. May Tagumpay. (Ma. Criscel R. Negosa, Regional Public Affairs Unit)