Nagkaroon ng panlawak na paligsahan ang Gawad Patnugot 2016 para sa “reading center” noong Agosto 17.

Nakilahok ang “Gabay Dunong Mag-aaral” – Halina’t Magbasa reading program ng Nasugbu East Central School, sa pangunguna ng Punongguro G. Efren C. Andino, Guidance Counselor Raquel T. Tenorio at mga kaguro: Concepcion T. Villanueva, Genoveva Bendicio, Fe S. Delgado, Melita T. Guevarra, Paulina E. Galit, Fernando Villanueva, Leoncia Bascuguin, Michelle Salanguit, Melchor Salvid, Allan Salanguit  at lahat ng guro ng NECS.

Kaagapay din ang pamunuan ng PTA sa pamumuno ni Gng. Lai Albizo at iba pang mga magulang na tumutulong sa pagpapaangat ng pagbasa ng mga mag-aaral lalo na sa Baitang I hanggang III.

Ang mga mahihinang eskwela sa pagbasa ay pumunta sa Sentro ng Pagbasa “Gabay Dunong Mag-aaral” sa itinakdang oras ng pagbabasa at dito ginagabayan ng mga guro at magulang.

Nilalayon ng programang ito ang pagpapaunlad sa pagbasa at matanim sa isipan ng mga bata ang kahalagahan ng ganitong programa.

Dr. Greg V. Meneses
PSDS Nasugbu East, Batangas